Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o računovodstvu
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Zakon o knjižničarstvu
Zakon o javnih naročilih
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev
Pravilnik o dokumentaciji
Pravilnik o šolskem koledarju
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov
Pravilnik o publikaciji
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev
Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Odredba o smeri izobrazbe strokovnih delavcev
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
Pravila o šolski prehrani.

(Skupno 586 obiskov, današnjih obiskov 1)