Dejavnost šolskega sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov.
Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda,
ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
npr. nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

Upravni odbor pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za nabavo opreme in podobno.

Pravila Šolskega sklada Osnovne šole Slave Klavore Maribor

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 13/96, 23/96) je Upravni odbor Šolskega sklada Osnovne šole Slave Klavore Maribor na seji dne 19. 10. 2006 sprejel naslednja

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA
Osnovne šole Slave Klavore Maribor

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen
  Osnovna šola Slave Klavore je na seji  Sveta šole leta 1999 sprejela sklep, da ustanovi šolski sklad.
 2. člen
  S temi pravili ureja Upravni odbor sklada predvsem:- ime, sedež in dejavnost sklada
  – organizacijo sklada
  – pridobivanje sredstev sklada
  – obveščanje o poslovanju sklada.


  II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST SKLADA

 3. člen
  Ime sklada je: “Šolski sklad Osnovne šole Slave Klavore Maribor”.
  Skrajšano ime sklada je: “Šolski sklad OŠ Slave Klavore”.Sedež sklada je: OŠ Slave Klavore, Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor.
  TRR sklada: 01270-6030667555
  Sklic:292006
  Matična številka: 5085322
  ID št. za DDV: SI38028654
 4. člen
  Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prispevkov staršev, občanov, zapuščin in iz drugih virov.
  Namen  sklada je pomoč socialno šibkim učencem in financiranje dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.
 5. člen
  Sklad za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, predvsem starše učencev o potrebah po financiranju dejavnosti in potreb posameznega razreda, ki niso redni program in jih ustanovitelj ne financira, o potrebah po nakupu posebne opreme, ki je potrebna pri izvajanju izobraževalnih programov, o potrebah po strokovnih ekskurzijah, o pomoči socialno šibkim učencem pri udeležbi na ekskurzijah, v šolah v naravi, taborih, o potrebah po zvišanju standarda pouka, za kar iz rednih virov ni zadosti sredstev.
 6. člen
  Sklad zbira sredstva iz prejšnjega člena na transakcijski račun naše šole. Šolska strokovna  služba prispevke za sklad posebej evidentira.
 7. člen
  Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela, ki je osnova za pridobivanje sredstev in je tudi osnova za nabavo opreme ali za drugačno porabo sredstev.
 8. člen
  Ko Upravni odbor ugotovi, da so na račun prispela potrebna sredstva, oblikuje predlog za koriščenje teh sredstev, ki izhaja iz letnega programa dela.
 9. člen
  Pri nabavi opreme iz sredstev šolskega sklada Upravni odbor upošteva Navodila za oddajo javnih naročil male vrednosti.
  Če je vrednost opreme 20.894 €, objavi  javni razpis za  izbiranje najboljšega ponudnika opreme in imenuje komisijo za odpiranje in oblikovanje predloga nabave.
  Komisija po zaključenem razpisnem postopku odpre prispele ponudbe, oblikuje predlog najugodnejšega ponudnika in predlaga Upravnemu odboru izbiro.
  Ko upravni odbor izbere najugodnejšega ponudnika, izbranega ponudnika in ostale, ki so se prijavili na razpis, o tem obvesti. Po preteku pritožbenega roka pa z izbranim ponudnikom podpiše pogodbo o nakupu opreme.
 10. člen
  Sklad za svoje obveznosti odgovarja s sredstvi, ki jih zbira in s katerimi razpolaga.
  Sklad nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
 11. člen
  Upravni odbor sklada zagotavlja nabavo novih sredstev v skladu s programom razvoja šole v skladu z zbranimi sredstvi za tekoče leto.
  III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE SKLADA
 12. člen
  Sklad zastopa in predstavlja predsednik Upravnega odbora sklada. Predsednik sklada je pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle. Predsednik Upravnega odbora sklada zastopa sklad navzven neomejeno.
 13. člen
  Administrativno-tehnična opravila za sklad opravlja strokovna služba šole.
 14. člen
  Vse listine finančne narave podpisuje za sklad predsednik Upravnega odbora sklada in računovodja šole. V primeru odsotnosti predsednika upravnega odbora listine finančne narave podpiše njegov namestnik.
  IV. ORGANIZACIJA SKLADA
 15. člen
  Notranjo organizacijo sklada določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
  V. ORGANI SKLADA

Upravni odbor sklada

 1. člen
  Upravni odbor sklada sestavljajo predstavniki staršev in predstavniki delavcev šole.
  Upravni odbor sestavljajo:- štirje predstavniki šole, ki jih predlaga Svet šole
  – trije predstavniki staršev, ki jih predlaga Svet staršev.

Kandidiranje predstavnikov delavcev šole se opravi na Svetu šole najmanj 15 dni pred imenovanjem. Starši na sestanku Sveta  staršev volijo tri predstavnike staršev v Upravni odbor sklada.
Imenovanje Upravnega  odbora sklada izvede Svet staršev.
Na prvi seji Upravnega odbora sklada člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika Upravnega odbora sklada, ki je praviloma izvoljen izmed staršev in namestnika predsednika.

 1. člen
  Delo funkcionarjev v Upravnem odboru je prostovoljno.
 2. člen
  Mandat članov Upravnega odbora je širi leta.
  Članu Upravnega odbora lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, otrok ni več učenec šole) ali pa je odpoklican. V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve oziroma imenovanje.
 3. člen
  Upravni obor sklada:- sprejema pravila sklada
  – sprejema letni program dela in poročilo o njegovem izvajanju
  – določi finančni načrt in sprejema zaključni račun sklada
  – obravnava mnenja in predloge Sveta staršev o pomoč· i in odloča o njih
  – odloča o nakupu  nadstandardne opreme na podlagi Pravil za nabavo opreme
  – odloča o morebitnih pritožbah staršev
  – sklepa pogodbe o nakupu opreme, ipd.
  – opravlja druge pristojnosti po zakonu.
 4. člen
  Volitve v Upravni odbor sklada razpiše odbor najkasneje 30 dni pred potekom mandata. Ob razpisu odbor opozori Svet šole, da predlaga svoje predstavnike v odbor, Svet staršev pa, da izvoli predstavnike staršev in opravi imenovanje Upravnega odbora. Do konstituiranja novega odbora opravlja pristojnosti odbora prejšnji odbor.
 5. člen
  Upravni odbor sklada se konstituira na prvi seji, ki jo skliče in vodi predsednik obora do izvolitve novega predsednika. Odbor je konstituiran, ko je izvoljen novi  predsednik in njegov namestnik in  določen stalni zapisnikar.
 6. člen
  Upravni odbor sklada je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov odbora. Upravni odbor na svojih sejah  odloča z večino glasov vseh članov. Upravni odbor o predlogu sklepov glasuje praviloma javno, če se odloči za tajno glasovanje.
  VI. SREDSTVA SKLADA
 7. člen
  Način financiranja in pridobivanja  sredstev sklada določa zakon. Pridobiva jih sklad iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti sklada se opredelijo v letnem programu sklada.
  VII. OBVEŠČANJE
 8. člen
  Svet staršev in Svet šole morata biti obveščena:- o rezultatih ob zaključnem računu sklada
  – o kazalcih, ki so predpisani z zakoni in drugimi predpisi
  – o sklepih organov sklada
  – o ugotovitvah  kontrolnih organov


  VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 9. člen
  Pravila sklada začnejo veljati, ko jih sprejme Upravni odbor sklada.

V Mariboru,  19. oktobra 2006

(Skupno 989 obiskov, današnjih obiskov 1)