Pravilniki:

Pravilnik o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme  Osnovne šole Slave Klavore Maribor v uporabo

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem Osnovne šole Slave Klavore Maribor


 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) je pričel veljati marca 2003 in je pomemben za vsakega državljana, ki bi želel od državnega organa prejeti javne informacije.

1. Osnovni podatki o katalogu
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Podatki o organizaciji zavoda
2.2 Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda
2.4 Seznam predlogov predpisov
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih
2.6 Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.9 Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
4. Stroški posredovanja informacij
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda Osnovna šola Slave Klavore Maribor
Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor
Tel.: 02 450 2000
Odgovorna uradna oseba Danijel Lilek, ravnatelj
Datum objave kataloga 1. september 2019
Datum spremembe kataloga 1. september 2019
Dostopnost kataloga www.solaklavora.si

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Podatki o organizaciji zavoda

Opis delovnega področja zavoda Osnovnošolsko izobraževanje
Priprava hrane
Seznam notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Slave Klavore Maribor, Štrekljeva 31, 2000 Maribor

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe oziroma oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna oseba Danijel Lilek, ravnatelj
e-naslov: danijell@solaklavora.si
tel.: 02 450 2000

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja zavoda (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Predpisi EU www.europa.eu.int
Državni predpisi

Register predpisov RS

Zakoni s področja dela zavoda:
Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o javnih naročilih
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
Zakon o knjižničarstvu
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o publikaciji v OŠ
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
Zakon o računovodstvu

Predpisi lokalnih skupnosti  www.maribor.si
Notranji predpisi Akt o ustanovitvi
Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči
Pravilnik o statusu učenca
Pravilnik hišnega reda

2.4 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov Državni register predpisov

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov urejenih po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt (LDN)
Šolski koledar
Publikacija
Učbeniški sklad

2.6 Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Prijavno-sprejemni postopek za vpis v 1. razred
Napredovanje delavcev v nazive in plačne razrede
Imenovanje ravnatelja
Sprejemanje LDN in realizacije

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

Seznam javnih evidenc Register zbirk osebnih podatkov-pregled
Informacijskega pooblaščenca

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Drugih informatiziranih zbirk podatkov Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda
Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih v zavodu
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev
Zbirka podatkov o učencih vpisanih v OŠ Slave Klavore Maribor
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Zbirka podatkov o plačilih staršev in odločbo znižanem plačilu

2.9 Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Seznam posameznih dokumentov oziroma zbirk Objave že posredovanih informacij javnega značaja
Urniki učencev
Urniki oddelkov
Šolski koledar
Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga

Dostop do informacij javnega značaja Večina informacij je dostopna na spletni strani:www.solaklavora.si
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole:
OŠ Slave Klavore Maribor, Štrekljeva 31, 2000 Maribor

 

4. Stroški posredovanja informacij

Stroški posredovanja informacij Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji /

 

(Skupno 1.727 obiskov, današnjih obiskov 1)