Vpis v 1. razred

V prvi razred osnovne šole se vpisujejo otroci, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis v osnovno šolo poteka v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Vpis poteka tako, da šola v razgovoru s starši izpolni vpisni list (starši morajo ob vpisu obvezno predložiti enotno matično številko otroka), ki ga podpišejo starši. Starši otroka vpišejo v osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najpozneje v 14 dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi, odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Če odlog predlagajo starši ali zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj. Na odločitev ravnatelja je možna pritožba, o kateri odloča šolska pritožbena komisija.


Vpis od 2. do 9. razreda

Vpisi od 2. do. 9. razreda potekajo skozi celo šolsko leto. Starši izpolnijo vlogo za prepis na našo šolo, v kateri navedejo osnovne podatke o otroku, podatke o dosedanjem šolanju, ter podatke o starših.


Vpis tujcev

Učenci tujci so otroci brez slovenskega državljanstva, ki imajo dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v Republiki Sloveniji. Na podlagi tega se lahko vpišejo v osnovno šolo v šolskem okolišu kjer živijo. Vpišejo se lahko tudi tisti otroci, ki še nimajo urejenega statusa in so šoloobvezni ter že živijo v Republiki Sloveniji.

Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok ob vpisu predložijo ustrezno dokumentacijo:

  • letno spričevalo ali druga dokazila o vsebini in trajanju izobraževanja,
  • osebni dokument otroka,
  • potrdilo o stalnem oziroma začasnem bivališču v Republiki Sloveniji.

 

(Skupno 1.512 obiskov, današnjih obiskov 1)