Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev se sestaja po potrebi vendar najmanj dvakrat letno, sklicuje in vodi ga predsednik sveta staršev, ki ga izvolijo člani sveta staršev na prvi seji. Prvo sejo skliče ravnatelj.

V letošnjem letu so starši na roditeljskih sestankih tudi imenovali namestnika sveta staršev.

Pristojnosti Sveta staršev:
daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole
– predlaga nadstandardne programe
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
– obravnava poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
– voli in razrešuje predstavnike staršev v svetu šole in drugih organih šole
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom


Poslovnik o delu Sveta Staršev

 Načrtujemo štiri sestanke Sveta staršev in sicer v septembru, novembru, februarju in maju.


Zapisniki sestankov Sveta staršev:

TRETJI – 23/24 – 7. maj 2024
DRUGI – 23/24 – 16. januar 2024

DRUGI – 22/23_23.januar 2023
PRVI-22/23_(4.oktober 2022)

ČETRTI-21/22 (24.maj 2022)
TRETJI- 21/22 (7.marec 2022)
DRUGI- 21/22- (23.november 2021)
PRVI- 21/22- (23. september 2021)

ČETRTI – 20/21 (18. 5. 2021)
TRETJI – 20/21 (4. 3. 2021)
DRUGI – 20/21 (17. 12. 2021)
PRVI – 20/21 (30. 9. 2020)

TRETJI – 19/20 (21. 5. 2020)
KORESPONDENČNA – 19/20
DRUGI – 19/20 (6. 1. 2020)
PRVI – 19/20 (25. 9. 2019)

ČETRTI – 18/19 (23. 5. 2019)
18. 03. 2019


Zapisniki od leta 2009 do 2018


Kontakt

Ime šole:Osnovna šola Slave Klavore Maribor
Sedež šole:Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor
Ravnateljstvo:02 450 2001 /g. Danijel Lilek/
Telefaks:02 450 2009
E-pošta:   os.slave-klavore@guest.arnes.si / info@solaklavora.si
E-naslov:http://www.solaklavora.si/
(Skupno 43 obiskov, današnjih obiskov 1)