SVET ŠOLE

Organ upravljanja je svet šole.
Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma imenovani največ dvakrat. Svet šole odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat svetu šole je pričel teči septembra 2009.

Sestavljajo ga:
– trije predstavniki ustanovitelja
– trije predstavniki staršev
– pet predstavnikov  delavcev šole

Pristojnosti Sveta šole so:
– sprejema program razvoja šole
– sprejema letni delovni načrt in poročila o realizaciji letnega delovnega načrta
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole
– imenuje in razrešuje ravnatelja šole
– odloča o uvedbi in načinu izvajanja nadstandardnih storitev šole, daje soglasje za sofinanciranje s prispevkom staršev in odloča o cenah storitev
– obravnava poročila o vzgojno izobraževalni problematiki
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami delavce iz delovnega razmerja
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v šoli
– sprejema pravila in druge splošne akte
– opravlja druge naloge, določene z zakonom o OŠ in ZOFVI, kolektivno pogodbo in ustanovitvenim aktom šole in drugimi predpisi.

Poslovnik Sveta šole je na voljo na tej povezavi.

Planiramo tri sestanke Sveta šole in sicer v septembru, februarju in maju.

Zapisniki sestankov Sveta šole:06. 03. 2019
28. 01. 2019 – 30. 01. 2019 (Korespondenčna seja)
24. 01. 2019 – 29. 01. 2019 (Korespondenčna seja)
25. 09. 2018
07. 03. 2018
12. 02. 2018

08. 01. 2018

14. 12. 2017 – 18. 12. 2017 (Korespondenčna seja)
20. 11. 2017
24. 10. 2017

28. 09. 2017

04. 05. 2017
27. 02. 2017

06. 10. 2016

07. 06. 2016

07. 03. 2016
29. 09. 2015
28. 05. 2015
26. 02. 2015
25. 09. 2014

20. 02. 2014
26. 09. 2013
26. 02. 2013
14. 02. 2013
21. 01. 2013
17. 12. 2012
23. 10. 2012
25. 09. 2012
21. 05. 2012
27. 02. 2012
29. 09. 2011
19. 05. 2011
28. 02. 2011
30. 09. 2010
11. 05. 2010
11. 01. 2010
29. 09. 2009SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v šoli oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako,
da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Svet staršev se sestaja po potrebi vendar najmanj dvakrat letno, sklicuje in vodi ga predsednik sveta staršev, ki ga izvolijo člani sveta staršev na prvi seji. Prvo sejo skliče ravnatelj.

V letošnjem letu so starši na roditeljskih sestankih tudi imenovali namestnika sveta staršev.

Pristojnosti Sveta staršev:
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole
– predlaga nadstandardne programe
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah
– obravnava poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom
– voli in razrešuje predstavnike staršev v svetu šole in drugih organih šole
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom

 Načrtujemo štiri sestanke Sveta staršev in sicer v septembru, novembru, februarju in maju.

Zapisniki sestankov Sveta staršev:

18. 03. 2019
18. 09. 2018
Zapisnik korespondenčne seje Sveta staršev 30. 05. 2018 – 05. 06. 2018
29. 05. 2018
26. 03. 2018
30. 11. 2017 
 + Priloga 3: Zapisnik o hrambi elektronske naprave
21. 09. 2017

24. 05. 2017

21. 03. 2017

21. 11. 2016
22. 09. 2016
06. 06. 2016

14. 03. 2016

24. 09. 2015

28. 05. 2015
10. 03. 2015
15. 12. 2014
25. 09. 2014
22. 05. 2014
14. 01. 2014
19. 09. 2013
30. 05. 2013
04. 03. 2013
03. 01. 2013
26. 11. 2012
18. 09. 2012

Cenik storitev (prehrana, najemnine) za šolsko leto 2012/2013
Poročila o NPZ 2012
Poročilo o delu šole za šolsko leto 2011/2012
Poročilo evalvacije vzgojnega delovanja šole v šolskem letu 2011/2012
Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2012/2013

15. 05. 2012
16. 02. 2012
16. 11. 2011
20. 09. 2011
16. 05. 2011
17. 02. 2011
15. 11. 2010
23. 09. 2010
23. 08. 2010
03. 06. 2010
06. 05. 2010
22. 03. 2010
11. 01. 2010
24. 09. 2009
Poslovnik o delu Sveta Staršev


Kontakt

Ime šole:Osnovna šola Slave Klavore Maribor
Sedež šole:Štrekljeva ulica 31, 2000 Maribor
Ravnateljstvo:02 450 2001 /g. Danijel Lilek/
Telefaks:02 450 2009
E-pošta:   os.slave-klavore@guest.arnes.si / info@solaklavora.si
E-naslov:http://www.solaklavora.si/

(Skupno 3.425 obiskov, današnjih obiskov 1)